"De toekomst van de Heide"-1969

In de flora- en fauna-inventarisatie die de Christelijke Jeugdbond Natuurvrienden (CJN), afdeling Zutphen in 1969 uitgevoerd heeft (zie hier) lezen we:

"Het terrein is sinds de aanleg van de schietbaan en de granaatbaan gevrijwaard gebleven van al te drukke recreatie wat het gebied ten goede is gekomen. Nu zijn er verscheiden veranderingen op komst en gaande, waarmee men voor het beheer van het terrein terdege rekening moet houden.
Bij defensie bestaan plannen om in de toekomst de schietbaan te moderniseren en de granaatbaan te laten verdwijnen, waardoor, op de onmiddellijke omgeving van de schietbaan na, verder het gehele terrein weer voortdurend voor het gebied geopend zal zijn.
Men zal er dan wel op moeten toezien, dat het terrein niet te druk bezocht wordt. De rust wordt op het ogenblik vooral verstoord door de vlakbijgelegen skelter- motorcrosbaan, in de toekomst mogelijk ook door de noord-zuid snelweg, die op enige afstand ten oosten van het terrein komt te lopen.
Enkele acute gevaren voor het terrein: het Obliquaven dreigt te vervuilen, wat te zien is aan het zich wijzigend vegetatiebeeld.
Het vrij talrijke ruiterbezoek heeft hier waarschijnlijk schuld aan. Het graven van afwateringssloten vlak langs het terrein (zoals in de nazomer van 1969 bij de Elzerdijk) kan een fatale invloed hebben op de grondwaterstand in het terrein en hiermee dient terdege rekening te worden gehouden, daar anders het natte type hei verdroogt.
Tenslotte nog enige technische problemen met het instandhouden van de hei. Vόόr 1959 had adjudant Kragt in het centrale deel van de hei veel vliegdennen laten verwijderen, maar er was in dit jaar overal weer veel opslag van dennen en berken te zien. In oktober 1969 heeft onze afdeling het grootste deel van de centrale hei weer van deze opslag bevrijd. Er dient echter vooral op het noordelijk gelegen stuk hei nog veel uitgegraven en gekapt te worden. Men is bezig projectielen uit het prikkeldraad afgezette gedeelte van de centrale hei op te ruimen. Als men hiermee klaar is, zal ook van dit stuk de opslag verwijderd moeten worden. Hier en daar zou men nog wat kunnen plaggen in de drassige hei om een vegetatietype, waarin planten als moeraswolfsklauw en bruine snavelbies voorkomen en dat nu vrijwel verdwenen is, weer te doen toekomen. Tenslotte zou de hier en daar aanwezige Amerikaanse vogelkers met wortel en tak uitgeroeid moeten worden, om deze plant geen mogelijkheid te geven zich verder uit te breiden.
"

Er is dus in 2015 niets nieuws onder de zon !

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb