Doelstellingen

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide is op 29 augustus 2008 opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08180489.

Uit de statuten:

1. De stichting heeft als doel:        
a. de instandhouding, bescherming en de bevordering van de natuurhistorische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, evenals de flora en fauna, en de kwaliteit van het milieu, waaronder de lucht, de bodem en het water - alles in de meest ruime zin des woords -, van het in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gelegen natuurgebied de Gorsselse heide en omgeving (waaronder in ieder geval is begrepen - maar niet beperkt tot - de in het provinciale Streekplan 2005 omschreven en vastgelegde hydrologische beschermingszone rondom het genoemde EHS-gebied, alsmede het aangrenzende essenlandschap van de Harfsense Enk en het beekdallandschap van de Dommerbeek). Genoemde gevoelige gebieden zijn gesitueerd in de voormalige gemeente Gorssel (thans gemeente Lochem), globaal begrensd door de spoorlijn Deventer-Zutphen, de provinciale weg N339 Epse-Lochem en het Twentekanaal.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting (onder andere door middel van een website) over die aangelegenheden die een aantasting vormen, of kunnen veroorzaken (direct dan wel indirect) van het milieu in en rondom de bovenomschreven natuurgebieden. Bedoeld worden hiermee, onder meer:

- ingrepen in de waterhuishouding;
- het uitbreiden van (intensieve) recreatie;
- veranderingen in de infrastructuur;
- activiteiten die extra verkeersdrukte kunnen veroorzaken;
- bouwactiviteiten;
- jachtactiviteiten;
- activiteiten die verontreiniging van gronden, luchtverontreiniging, lichtvervuiling, horizonvervuiling of lawaaioverlast etcetera kunnen veroorzaken;

b. het, al dan niet in samenwerking met anderen, beoordelen en beïnvloeden van het beleid terzake van overheden, organen, instellingen en personen, alsmede het (kritisch) volgen en/of begeleiden van de uitvoering van dit beleid voor zover dit de in artikel 2 lid 1 genoemde doelstellingen raakt of verband houdt met de aangelegenheden genoemd onder artikel 2 lid 2a;

c. het (kritisch) volgen van het door de Dienst Landelijk Gebied (onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) opgestelde natuurherstelplan en verkoopplan in het kader van de voorgenomen overdracht van het voormalig militair oefenterrein Gorsselse heide aan een nieuwe eigenaar, alsmede de uitvoering van deze plannen en het toekomstig beheer;

d. het leveren van bijdragen aan de meningsvorming betreffende de in de doelstelling genoemde onderwerpen, om aldus de totstandkoming bij een ieder - zowel voor zich als in elke samenlevings- en organisatievorm - van een ten opzichte van natuur, landschap en milieu verantwoord gedragspatroon te bevorderen;

e. het inzetten van rechtsmiddelen, zoals:

- het (doen) verzoeken om handhaving;
- het (doen) benutten van de mogelijkheden tot inspraak;
- het (doen) indienen van zienswijzen, bedenkingen, bezwaar, beroep en dergelijke bijvoorbeeld tegen (ontwerp)bestemmings- en structuurplannen, kap-, milieu-, bouw- en evenementenvergunningen etcetera, die onder andere verband kunnen houden met de in artikel 2 lid 1 en 2a genoemde criteria;

f. het verrichten van alle verdere handelingen en het inzetten van andere wettige en geoorloofde middelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb