Uitvoering Natuurherstelplan

Weblog met alle informatie over de uitvoering van het Natuurherstelplan van de Gorsselse Heide Heide
uitvoering nhp bord kl

Hier achtergrond informatie over het NHP

09
november
2017

Het Natuurherstelplan is afgerond.

Wat nu ?

Is daarmee onze taak afgelopen?
30
mei
2017

Hoe gaat het met de akkertjes?

slecht !

P1060092
Het armetierige graanakkertje aan de Gerrit Slagmanstraat (naast de boerderij op no.: 8) is onlangs van mest voorzien. Niet door het uitrijden van stalmest maar door het injecteren van vloeibare mest.
(Bovenstaande foto is niet van het akkertje aan de GSstraat maar dat waar vroeger op de Heide de boerderij Kijkover gestaan heeft)
07
december
2016

Waarom prikkeldraad rondom de Heide?

Voor de grazers?

GH prikkeldraadhek
Het moet niet gekker worden.
Waarom doet de Marke dit?

rentmeester bij prikkeldraad
De rentmeester gaf het antwoord aan een verontruste heidebezoeker:

"Berekeningen op basis van ervaring van de afgelopen 3 groeiseizoenen heeft het inzicht gebracht dat het voorkomen van bosopslag niet met vrijwilligers te doen is.
Daarom is besloten om grazers in te schakelen bij het tegengaan van een eventuele verbossing.
In het voorliggend plan ligt een aangepaste aanpak. Er wordt 35 ha. afgezet. Daar zullen de koeien( geen grote grazers) in een wisselend patroon van intensieve en extensieve begrazing de verbossing en vergrassing  tegengaan.
Hier lopen natuurherstel en natuurbeheer in elkaar over."


Begrijpt u het?

Bekijk de foto's hieronder, lees wat de Marke op haar website schrijft en ook de reacties die we ontvingen.
23
september
2016

Hoe gaat het nu met de vlinders?

(Nog) geen achteruitgang

Evenals in 2015 vonden er ook in 2016 dagvlindertellingen plaats (zie de Ecologische Atlas en ook een eerder blog).
Van Klaske ten Grotenhuis ontvingen we de resultaten van 2016 waaruit we citeren.

20
augustus
2016

Een knuppelpad?

Wat lezen we nu ?

eksterheide1
Op de website van Marke Gorsselse Heide kwamen we het volgende bericht tegen:

We werken aan het herinrichten van de paden.

Als u de Gorsselse Heide bezoekt ziet u dat de uitvoering van het inrichtingsplan zijn voltooiing nadert. Nu nog de "finishing touch". Onderdeel hiervan is het opnieuw inrichten van de padenstructuur. Doel hiervan is het zo goed mogelijk zoneren van medegebruiksvormen als wandelen, recreatief - en sportief fietsen en paardrijden, zodat deze naast elkaar kunnen plaatsvinden en de natuur voldoende rust krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op een relatief kleine oppervlakte als de Gorsselse Heide is dat een puzzel waarvoor wij ook uw hulp nodig hebben. Niet alles kan. De natuurdoelstelling voor het gebied legt nu eenmaal beperkingen op. Willen wij de Gorsselse Heide mooi houden, zullen we ons er samen voor moeten inspannen.

22
mei
2016

Het nieuwe landschap

Er moet nog heel wat grond verzet worden


Op de hoek Deventerdijk/Gerrit Slagmanstraat wordt nieuwe natuur geschapen.
Zie de foto's.
18
februari
2016

Wordt de Heide te nat ?

De "vernatting" werkt !

Luteaven buiten de oevers
Het Luteaven vanaf de Elzerdijk (foto: Magda Bolt)

Eén van de adviseurs bij de uitvoering van het Natuurherstelplan schrijft ons:


"Vandaag (15 februari 2016) weer eens op de Gorsselse Heide rondgestruind. Maar goed dat ik laarzen aanhad.
07
november
2015

De plagsel-afvoer is op gang gekomen

Na veel regen eindelijk een droge periode

plagsel afvoer 2
01
juni
2017

Begrazing in strijd met Wet natuurbescherming?

De koeien doen meer dan jonge opslag (berken en dennen) verorberen

mgh toegangshek
De vraag rijst of het begrazen door koeien binnen het door prikkeldraad en hekken begrensde gebied in de periode juli, augustus en september zoals de Marke Gorsselse Heide van plan is (zie hun website) in strijd is met de Flora- en faunawet en/of de (nieuwe) Wet natuurbescherming.
"Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving."
26
februari
2017

Trieste toestanden

De Gorsselse Heide: "de parel van de Achterhoek"?

trieste toestanden
Wat beoogde de Stichting Marke Gorsselse Heide met het Natuurherstelplan en wat zijn de resultaten?

13
november
2016

Ontwerpbesluit knuppelbrug

Hoe kan het zo ver komen?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lochem wil een vergunning verlenen aan de Stichting Marke Gorsselse Heide om in het Gorssels meertje (het Luteaven) een knuppelbrug aan te leggen.
21
september
2016

Onrust op de Heide

Knuppelbrug: Nee

Vorige maand kregen we het verontrustende bericht dat de Marke Gorsselse Heide van plan was om een knuppelbrug over het Gorssels meertje (het Luteaven) te bouwen.

knuppelbrug nee klein
05
augustus
2016

Natuurontwikkeling aan de Gerrit Slagmanstraat/Deventerdijk

De percelen aan de Gerrit Slagmanstraat/Deventerdijk hebben bijna de uiteindelijke status bereikt.

Slagmanstraat8

Op de website van de Marke Gorsselse Heide lezen we het volgende:
 
De werkzaamheden aan de Gerrit Slagmanstraat/Deventerdijk zijn afgerond.

Vanaf 5 mei is er hard en intensief gewerkt op de percelen aan de Gerrit Slagmanstraat in het kader van het Natuurherstelplan Gorsselse Heide. Op 15 juli zijn de werkzaamheden aan het perceel aan de Gerrit Slagmanstraat afgerond. In de komende maand zullen de greppels tussen de Gorsselse Heide en de Gerrit Slagmanstraat nog gedicht worden. De ontgraving van het perceel aan de Deventerdijk zal vermoedelijk eind september van start gaan. Daarmee zijn, op deze percelen, de voorwaarden gecreëerd voor het ontstaan van nieuwe natuur, voor blauwe graslanden.
25
april
2016

De steltlopers profiteren van de nattigheid

Grauwe gans aan het broeden


(foto: Piet Schermerhorn)

Men schrijft ons:
"Vandaag na lange afwezigheid weer eens op de hei gekeken. Het water staat nog steeds "historisch" hoog naar mijn gevoel. Het gagelstruweel langs het Luteaven staat volledig met de voeten in het water.
31
december
2015

Natuurgebied van de Gorsselse Heide vergroot

Speciale klus van de Natuurwerkgroep Gorssel

In het Natuurherstelplan is opgenomen dat uiteindelijk het grondgebied uitgebreid wordt met enkele aangrenzende agrarische percelen.
Daar is nu een begin mee gemaakt.
De Natuurwerkgroep Gorssel heeft in december de puntdraadafzetting van 2 percelen op de hoek van de Gerrit Slagmanstraat en de Deventerdijk verwijderd.

[12 3 4  >>  

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb