Voortgang Gebiedsproces

(situatie mei 2013)

Op 29 juni ontvingen wij van B&W een brief waaruit wij citeren:

Op 26 maart 2012 heeft u kennisgemaakt en een verkennend gesprek gevoerd met de begeleider van het Gebiedsproces Gorsselse Heide, de heer Adriaan van Oosten. Van het gesprek is een kort verslag gemaakt dat wij u destijds hebben toegestuurd met het verzoek om eventuele op- of aanmerkingen aan ons door te geven.

De verkennende gesprekken hebben enerzijds geleid tot vervolggesprekken met andere partijen/personen en anderzijds tot een beeld dat alle partijen met elkaar in gesprek willen gaan om te komen tot een visie op de Gorsselse Heide.

De resultaten van de gesprekken

Het gebiedsproces kan, zo is onze indruk, leiden tot een situatie die (uiteindelijk) voor alle partijen acceptabel is. De HAMAC en de Kartbaan hebben een stevige planologische basis. Derhalve kan aan hun bestaansrecht niet worden getornd. Wel moeten hun rechten en plichten helder en duidelijk worden gecommuniceerd met alle partijen. Handhaving is goed mogelijk en zal daadwerkelijk geschieden waarbij de werkwijze van handhaving voor alle betrokkenen duidelijk is.
Momenteel verkennen we de mogelijkheden voor ontsluiting van de Kartbaan naar de Dortherdiik en van de HAMAC naar de Koekoeksweg en voor parkeerfaciliteiten voor HAMAC en Kartbaan. Wij bezien daarbij ook de mogelijkheid om deze parkeerfaciliteiten startpunt te laten zijn voor de recreatieve activiteiten op de Gorsselse Heide.
Inmiddels hebben wij een verkeersbesluit genomen om niet-bestemmingsverkeer op de zandwegen te weren.

We dagen u uit

De gesprekken stimuleren ons om op basis van de aangereikte gegevens verder te gaan met het gebiedsproces en we zouden het bijzonder waarderen indien u, als één van de betrokken partijen, met nadere suggesties zou willen kom en voor een goede vervolgrichting van het gebiedsproces. Dit proces is van u, en wij nodigen u en de andere betrokkenen uit om uw visie te ontwikkelen op het beeld dat u hebt van de gewenste situatie op en rond de Gorsselse Heide in 2020. We verzoeken u om ons vóór 1 augustus a.s. uw visie op het gebied te geven. Met oog voor de belangen en rechten van alle betrokken partijen.

Terugkoppeling van het resultaat

Wij zijn zeer benieuwd naar uw inbreng in dit proces en zullen voortvarendheid aan het werk gaan met uw input. Tevens gaan we door met de acties die wij na de verkennende gesprekken hebben uitgezet. Wij verwachten u in het najaar te kunnen uitnodigen voor een bijeenkomst waarin we de uitkomsten kunnen meedelen en verder kunnen praten over de oplossingsrichtingen.

 Deze brief heeft bij ons de nodige vragen opgeroepen en is aanleiding geweest om op 30 juli als volgt te antwoorden:

Met uw schrijven d.d. 29 juni j.l. vroeg u onze visie te mogen vernemen over het beeld dat wij hebben van de gewenste situatie op en rond de Gorsselse Heide in 2020.

In het kort komt onze visie hier op neer:

- De Gorsselse Heide is in de eerste plaats een bijzonder natuurgebied (nú en in 2020).
- De bescherming van de flora en fauna zal de hoogste prioriteit moeten hebben en houden.
- Hieruit volgt dat het gebied en de directe omgeving alleen voor rustzoekende natuurliefhebbers toegankelijk mag zijn.
- Lawaaisporten (waarbij inbegrepen motorische toertochten of 'fun'-tochten met bijv. Solexen) en grote evenementen zijn in dit kwetsbare gebied niet passend.

Om dat te realiseren zou in ieder geval KartingEefde (en zo mogelijk ook de Hamac) (uiterlijk) in 2020 overgeplaatst moeten zijn naar een locatie waar de herrie en de stank minder belastend zijn voor het milieu. *)

Zolang dat niet gerealiseerd is, accepteren wij node de aanwezigheid van bovengenoemde inrichtingen, vanwege hun oude rechten om daar de motorsport te beoefenen.  

Wij kunnen echter niet aanvaarden dat die activiteiten uitgebreid worden, zoals thans gepland of al gerealiseerd (KartingEefde: o.a. groei naar party- en buitensportcentrum, bouwen van een kartshop, verhoging van het maximum geluidsniveau met 5 dB(A) / Hamac: vergroting clubgebouw, begin-en eindpunt van toertochten, gebruik van weilanden als parkeerterrein, evenemententerrein enz.) en dat het gemeentebestuur daaraan meewerkt.

Daarbij verwachten wij dat alle betrokken instanties rekening zullen houden met de natuur- en milieubelangen, alsmede die van de omwonenden en recreanten. Ook die hebben (oude) ‘rechten’.
En dat eveneens de wettelijke voorschriften nageleefd zullen worden (en zonodig gehandhaafd).

Uw opmerking dat aan het bestaansrecht van zowel KartingEefde als de Hamac niet kan worden getornd betwisten wij.
Decennialang is de GH militairoefenterrein geweest (ook met een ‘stevige planologische basis’). Doordat de omstandigheden zich wijzigden, is daar verandering in gebracht.
En waarom zou dat niet voor de huidige milieuverstoorders kunnen gelden?

Het feit dat u, in dit stadium van het gebiedsproces, de mogelijkheden voor ontsluiting van KartingEefde naar de Dortherdijk en van de Hamac naar de Koekoekweg, alsmede nieuwe parkeerfaciliteiten ‘verkent’, vinden wij bijzonder verontrustend. Wij krijgen steeds meer de indruk dat dit de ware reden is waarom B&W zich indertijd achter de motie van GroenLinks gesteld hebben. Die motie behelsde iets totaal anders.

Wij zouden het daarom op prijs stellen te vernemen wat de beweegredenen geweest zijn om deze ‘verkenningen’ uit te voeren en wat de resultaten tot nu toe zijn. In wiens opdracht of initiatief wordt dit onderzoek verricht? Kopie van deze brief gaat daarom naar de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen alsmede naar de griffier.

*) Ter toelichting over het punt van de  verplaatsing van beide terreinen, herinneren wij u eraan dat tijdens eerdere bijeenkomsten reeds voorstellen gedaan zijn om het motorcrossterrein aan de Deventerdijk te verplaatsen naar het gemeentelijke terrein op de hoek van de Koekoekweg/Reeverweg of een nieuwe toegangsweg te maken aan de oostkant van het Hamacterrein naar de Reeverdijk en aldaar het parkeerterrein en clubgebouw te situeren. Het 'weiland' dat nu soms gebruikt wordt als startterrein, parkeerplaats en evenemententerrein zou dan bij het GH-gebied of bij het ‘rustgebied voor het wild’ gevoegd kunnen worden.
Samenvoegen van dit Harfsense motorcrossterrein met andere in de gemeente Lochem of omringende gemeenten aanwezige motorcrossterreinen zou eveneens te overwegen zijn.

Voor wat betreft de verplaatsing van KartingEefde zouden wij willen voorstellen dat, in plaats van een verkenning uit te voeren naar een nieuwe ontsluitingsweg, er een studie geïnitieerd wordt om een nieuw terrein te vinden (zonodig omgeven door een hoge geluidswal en/of luchtkwaliteitscherm). Dat zou bij voorkeur in de nabijheid van snelwegen kunnen zijn, gezien het feit dat de kartingbaan geen lokale aangelegenheid meer is, maar kartliefhebbers uit het hele land en ook uit Duitsland en België aantrekt vanwege de (onzes inziens te) ruime milieuvoorwaarden qua geluid en uitstoot. Dan zou ook het nieuwe bedrijventerrein in Deventer bij de A1 overwogen kunnen worden.

Wij hopen hiermee gevolg gegeven te hebben aan uw ‘uitdaging’.

 

Klik hier om het hele dossier in te zien


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb