Gebiedsproces in cruciaal stadium

Van de gebiedsprocesbegeleider, de heer van Oosten, ontvingen wij een brief waaraan wij het volgende ontlenen:

Zutphen, 16 januari 2013

Aan de deelnemers in het gebiedsproces Gorsselse Heide

Geachte dames en heren,

Op 19 december hebben wij met elkaar de verschillende aspecten van het gebiedsproces Gorsselse Heide doorgenomen. Zoals u weet concentreer ik mijn activiteiten daarin op twee gebieden, namelijk de Kartbaan en de HAMAC. Over de eerste van die twee zijn we nog lang niet uitgedacht en –gepraat, en ik kan u dan ook nog geen conclusies, hoe voorlopig ook, melden.

Wat de HAMAC betreft, ligt de zaak, voor zover ik meen te kunnen concluderen uit de reacties op 19 december, eenvoudiger.

Mijn stellige indruk op die avond was dat de grote lijnen van het voorstel van de HAMAC

  • een directe toegangsweg vanaf de Zomerdijk naar het HAMAC/YMCA-terrein, met zo weinig mogelijk schade aan het sparrenbos;
  • een zodanige groepering van parkeerterreinen dat die vanaf de Deventerdijk (zo goed als) onzichtbaar zullen zijn;
  • een uitbreiding en herschikking van de gebouwelijke voorzieningen, uitdrukkelijk binnen de begrenzingen die het geldende bestemmingsplan toelaat –

voor alle aanwezige partijen acceptabel zijn.

Als dat inderdaad het geval is, zal ik de gemeente Lochem melden dat zij kan beginnen met het voorbereiden van de noodzakelijke aanpassingen van het bestemmingsplan. Natuurlijk zal de precieze uitwerking nog nauwkeurige aandacht vragen en bovendien zal Natuurmonumenten moeten instemmen met verkoop van hun eigendom tussen de Zomerdijk en het HAMAC-terrein. Bij dat proces wordt u vanzelfsprekend betrokken. Wat ik u nu echter al verzoek te doen is mij per mail of langs andere weg te melden of u kunt bevestigen dat uw organisatie in grote lijnen inderdaad akkoord kan gaan met de drie punten van het HAMAC-plan zoals ik die hierboven heb samengevat. Ik hoor graag van u.

Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen.

Wij zijn van de brief van de heer van Oosten erg geschrokken en hebben hem dat laten weten. Op de bewuste bijeenkomst is er, op uitdrukkelijk verzoek van de procesbegeleider, niet gesproken over de inhoudelijke zaken van de verschillende voorstellen. Bovendien gaat het in het gebiedsproces om tenminste twee zaken: de Hamac én de kartbaan. Die kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Deeloplossingen verzwakken het proces.

Zijn conclusie is dan ook voorbarig.

Zie hieronder een foto van het gebied waar de nieuwe toegangsweg zou moeten komen (tussen de Zomerdijk en de Deventerdijk, langs de Dommerbeek).

Zomerdijk 1 Natuurmonumenten zijn voor een deel eigenaar van dit prachtige natuurgebied.

Lees hier meer over dit onzalige plan en ons alternatief.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb