"Einde Gebiedsproces ?"

Einde Gebiedsproces?

Zie onderstaand de brief die de Gebiedsprocesbegeleider op 12 juni 2013 verstuurde aan de deelnemers aan het gebiedsproces


Het wordt weer tijd voor een samenvattend overzicht van de stand van zaken rond de Gorsselse Heide. Van enkelen van u heb ik in de tussentijd brieven en andere documenten ontvangen die ook een ander dan voorlopig antwoord verdienen. Ik geef u hieronder eerst een schets van de situatie zoals die zich sinds de avond in “Het Trefpunt” (19 december 2012) heeft ontwikkeld. Vervolgens geef ik een beeld van mijn positie als procesbegeleider en van die van de Gemeente Lochem in dit proces.

Ontwikkelingen vanaf 19 december

Zoals u weet heb ik u in mijn “tussenbalans” in het vorig najaar mijn redenen gegeven om de beide grote knelpunten rondom de Heide, het motorcrossterrein van de HAMAC en de Kartbaan, in die volgorde aan te pakken. Ik meende door het, in mijn ogen, minst complexe probleem – een nieuwe ontsluiting voor de HAMAC - met voorrang op te lossen, vervolgens de handen vrij te hebben voor het lastigste knelpunt, de geluidsoverlast van de Kartbaan. Ik moet nu constateren dat die strategie niet gewerkt heeft. Bij verschillende partijen was er geen enkele neiging om beide problemen van elkaar los te koppelen, en mijn overtuiging dat de ontsluiting van de HAMAC via de Zomerdijk op de Koekoeksweg een win-win situatie – zowel voor de HAMAC als voor de Gorsselse Heide – zou opleveren, werd door menigeen uitdrukkelijk niet gedeeld.

De gezamenlijke avond in “Het Trefpunt” in Gorssel op 19 december bood weinig nieuwe gezichtspunten, behalve de grondige uiteenzetting van de heer Terbijhe over de onfortuinlijke geschiedenis van de geluidszonering rondom de Kartbaan, de presentatie van de toekomstvisie met o.a. duurzame elektrische karts van de “groep Polak” en de presentatie van Karting Eefde van de geluidswal plus –scherm als oplossing voor de lawaaioverlast. Geen van drieën droeg op dat moment veel bij aan het ontstaan van zelfs een begin van overeenstemming. Er bestond over en weer – en ook ten opzichte van de gemeente – te veel wantrouwen om open te staan voor de kansen die er in zo’n proces toch ook altijd zijn

Achteraf heb ik wel geconstateerd dat er bij de heer Bleumink in principe wel degelijk bereidheid bestond en bestaat om iets te doen aan de door zijn kartbaan veroorzaakte overlast. Voor hem zijn tot op heden de elektrische karts niet bespreekbaar vanwege het kostenaspect, maar hij wil wel investeren in geluidsvoorzieningen, mits daar wat tegenover staat. De gemeente heeft van het begin af aan – al op 19 december – aangegeven dat de publiekrechtelijke regeling voor een geluidswal (bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning) pas aan de orde kan zijn als er onafhankelijke bevestiging komt van de daarvan te verwachten geluidsreductie. Inmiddels ligt er een eerste rapport, dat op dit moment nog nader geanalyseerd wordt.

Voor wat betreft de ontsluiting van de HAMAC zijn in hoofdzaak twee dingen gebeurd. In de eerste plaats is er een “quick scan” uitgevoerd om de natuureffecten van het HAMAC-plan en die van het alternatieve plan van de Vrienden van de Gorsselse Heide te vergelijken. U vindt die in de bijlage. In de tweede plaats is enkele malen een ambtelijk gesprek gevoerd met Natuurmonumenten. Daaruit is opnieuw gebleken dat Natuurmonumenten alleen wil meewerken aan een ontsluiting op haar grond als het hele gebied daarachter kan staan, - wat tot dusver niet het geval is.

Positie van de procesbegeleider

Als procesbegeleider bevind ik mij nu in een lastige positie. In feite is er bijzonder weinig ruimte voor vormen van bemiddeling. Aan de ene kant willen partijen maar één ding, namelijk dat de Kartbaan en, in mindere mate, de HAMAC gewoon verdwijnen. Nu dat doel moeilijk te bereiken valt vanwege de stevige planologische en vergunningstechnische basis waarop beide zich bevinden, is hun aandacht eerder gericht op het aan de kaak stellen van al dan niet vermeende overtredingen van de bepalingen van bestemmingsplan en milieuvergunning, dan op het zoeken naar hanteerbare compromissen. Aan de andere kant gaat de Kartbaan door met op allerlei manieren zijn grenzen te verkennen en de bedrijfsvoering te verbreden. “Provocaties” van de ene partij roepen tegenacties van de andere op, en omgekeerd. Zo staan boze burgers tegenover slimme ondernemers, en de procesbegeleider staat daar wat hulpeloos tussen. Vandaar dat hij de gemeente de suggestie heeft gedaan om het gebiedsproces in zijn oorspronkelijke versie te beëindigen en veelmeer zelf het heft in handen te nemen door te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor aanpassingen van bestemmingsplannen en vergunningen. Dit onderzoek is inmiddels gaande.

Positie van de gemeente Lochem

Op 19 december is met enige nadruk gevraagd wat nu de visie van de Gemeente Lochem is op het proces rond de Gorsselse Heide. De gemeenteraad van Lochem heeft voor dit gebied drie uitgangspunten:
1.    De natuurfunctie van de Gorsselse Heide moet versterkt worden, en daartoe wordt het werk van de Marke Gorsselse Heide van harte ondersteund.
2.    De HAMAC heeft sterke wortels in de gemeenschap en de zo vurig gewenste nieuwe ontsluiting vindt in de raad een gunstig onthaal.
3.    De overlast van de kartbaan is de raad een doorn in het oog. Die moet fors gereduceerd worden, maar men beseft wel dat daarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan.
Het College van B&W neemt dezelfde posities in en is evenzeer op zoek naar goede oplossingen. Voor het nemen van initiatieven is de steun van de raad onontbeerlijk. Maar die zal zeer waarschijnlijk wel instemmen met voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen die bovengenoemde doeleinden naderbij brengen. Voor zulke initiatieven is echter ook de steun van andere betrokkenen noodzakelijk. Als Karting Eefde niet mee wil werken aan een vermindering van de lawaaioverlast, dan blijft die bestaan – binnen de grenzen van de huidige rechtsgeldige vergunning. Als andere partijen niet mee willen werken aan een nieuwe ontsluiting van de HAMAC, dan komt die er niet. Ook de gemeente is inmiddels geneigd òf beide problemen aan te pakken òf geen van beide. Aan een dood paard trekken wil immers niemand.

En dus?

En daarmee is het eigenaardige karakter van dit proces aangeduid. Partijen houden elkaar in een houdgreep die ook de door henzelf gewenste ontwikkelingen erg moeilijk maakt.
Ook de gemeente kan niet gemakkelijk een doorbraak forceren, maar zal het er op den duur zeker niet bij laten zitten.

Blijft dus vooralsnog alles bij het oude bij gebrek aan  bereidheid op te schuiven? Blijft de lawaaioverlast gewoon bestaan? Blijft het parkeren voor de HAMAC en de YMCA de Deventerdijk belasten? Blijft de koude oorlog tegen de kartbaan gevoerd worden? Blijft de “schuld” voor de ontstane situatie in het verleden gezocht worden, zonder dat naar oplossingen wordt gezocht voor de toekomst?

Ik wil graag een dringend beroep op u allen doen om binnen uw eigen organisatie na te gaan welke mogelijkheden er voor u zijn om de ontstane impasse doorbreekbaar te maken. Ik schets u een mogelijke eindsituatie die, naar mijn stellige indruk, bereikbaar is, mits …

1.    De ontsluiting van het HAMAC/YMCA-terrein vindt plaats vanaf de Koekoeksweg via de Zomerdijk. Voor de beleving van de Gorsselse Heide heeft dit twee substantiële voordelen:
o    De zandwegen worden niet meer gebruikt voor aan- en afrijdend verkeer voor de activiteiten van HAMAC en YMCA.
o    Parkeer- en bij evenementen kampeerfaciliteiten voor de HAMAC worden gesitueerd achter het terrein en door bomen onttrokken aan het oog van recreanten op en rond de Gorsselse Heide.
2.    De Kartbaan ligt tussen geluidswallen, met als resultaat dat de geluidshinder buiten het terrein substantieel verminderd is. Het gebruik van de Kartbaan en de toegelaten geluidsniveaus worden in een nieuwe omgevingsvergunning duidelijk vastgelegd. De forse investering die voor de aanleg noodzakelijk is, en die gedaan wordt door de eigenaar, wordt gecompenseerd door ruimere mogelijkheden voor activiteiten die geen geluidsoverlast opleveren. Als het kan zou het mooi zijn als t.z.t. ook een directe aansluiting op de Dortherdijk tot stand kan komen.
    NB. Als leidraad bij het maken van de nieuwe omgevingsvergunning  kan de     uitvoerige notitie van de heer Terbijhe dd. 13 mei jl. goede diensten bewijzen.
3.    We hopen dat de herinrichting van de Gorsselse Heide onder auspiciën van de Marke ook gaat lukken, zodat een al zo prachtig natuurgebied nog mooier, en veel genietbaarder, wordt.

Tot zover de grote lijn. U merkt dat hierin nog allerlei zaken genoemd worden die nadere invulling behoeven, en die mogelijk vatbaar zijn voor aanpassing.

Ik hoop u zo voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Het ligt in de bedoeling na de zomervakantie opnieuw een avond voor alle betrokkenen bij het proces te organiseren.
Op deze avond zal nadere informatie worden gegeven over de actuele stand van zaken. Vanzelfsprekend krijgt u dan ook de gelegenheid uw vragen en ideeën naar voren te brengen.
We onthouden ons voorlopig van commentaar.

Zie ook de "quick scan" waar de heer van Oosten naar verwijst

Achtergrond informatie over het gebiedsproces? Klik hier

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb