Pleidooi rechtszitting 9 december 2014 verhoging maximum geluidsniveau Karting Eefde

Pleitnota Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide t.b.v. rechtszitting 9 december 2014 zaaknummer ZUT 12/1507 WABOA

Karting Eefde [KE] is vanaf juni 2010 gebonden aan de voorschriften van de milieuvergunning van de Provincie Gelderland [PG] .1) Sindsdien wordt het woon- en recreatiegebied op en rond de Gorsselse Heide verpest door een enorme stank- en geluidsoverlast. Vele malen erger dan voordien 2) 3)  Hoe komt dat? Eerst een terugblik.

KE vroeg in 2008 een "flexibele vergunning" aan, omdat men afwilde van het onderscheid tussen “huurkarts” en “wedstrijdkarts”. Ook geen middelvoorschriften meer (zoals begrenzingen aan de geluidsbronvermogens en aantallen karts), maar alleen doelvoorschriften. Want, zoals Royal Haskoning [RH] als adviseur van KE naar voren bracht: KE is zelf best in staat "om de milieueffecten adequaat te beheersen, met name het aspect geluid" 4) 5). Daarnaast wllde KE elke dag wedstrijden houden in plaats van jaarlijks vijf. Met behulp van een verplicht gesteld monitoring- en registratiesysteem zou de geluidsemissie beheerd en beheerst kunnen worden. 6)

In april 2011 rapporteerde het bureau Milieumetingen van de Provincie Gelderland dat bij KE regelmatig overschrijdingen plaatsvonden van het maximale geluidsniveau LAmax (tot wel 6 dB) .7)

In plaats van te handhaven en de kartingbaan tot de orde te roepen deed de Provincie niets !

De metingen werden in oktober/november 2011 herhaald en dan blijkt het nog erger te zijn: er werden in een kort tijdsbestek honderden overschrijdingen van de LAmax vastgesteld.8) . Zelfs tot 10 dB. Nog steeds doet de Provincie niets aan de overlast.

Maar KE doet wel iets.

In december 2011 dient KE een aanvraag in "voor het herstellen van onduidelijkheden in de voorschriften van de vigerende milieuvergunning". 9) “Onduidelijkheden” ?

Wat hield dat in concreto in? KE verlangde een extra verhoging van het maximale geluidsniveau (LAmax) met 5 dB om het rijden met de luidste “vergunde” karts mogelijk te maken. Dat is een misvatting, want er zijn geen “vergunde” karts. De kartcategoriën die in de aanvraag van de vergunning opgevoerd werden dienden alleen als rekenvoorbeeld en zijn niet in de voorschriften van de vergunning van 2009 opgenomen. 1) KE wilde immers geen middelvoorschriften!

In eerste instantie accepteerde de Provincie en de Gemeente de onderbouwing van RH niet. RH speelde toen een andere troef uit en bracht naar voren dat het maximale geluidsniveau (LAmax) niet vastgesteld moest worden op basis van het equivalente geluidsniveau (LAeq), zoals in de Handreiking is bepaald 10), maar op basis van de equivalente geluidimmissie (Li).11) Waarom de PG die onbewezen stelling accepteerde, is ons tot op de dag van vandaag niet duidelijk.

Omdat de waarde van die “equivalente geluidimmissie” Li, volgens RH plm 5 dB hoger zou zijn dan die van het equivalente geluidsniveau LAeq zou de LAmax 5 dB hoger uitkomen op +15 dB.

Maar: de Handreiking schrijft voor dat verhoging van de LAmax (de ‘piekbelasting’) boven de 10 dB in de considerans van de vergunning gemotiveerd moet worden en vergezeld moet gaan van maatregelen om de nadelige gevolgen van die verhoging voor het milieu te beperken en/of te voorkomen. Noch het één noch het ander is gebeurd. Daarmee handelt de gemeente Lochem in strijd met de vaste jurisprudentie. (12) Bovendien zijn de  ‘pieken’ niet incidenteel maar structureel. Die aanvraag resulteerde uiteindelijk in een conceptbesluit van de gemeente Lochem 13) om het gevraagde toe te staan. De 78 zienswijzen werden stuk voor stuk afgedaan met onduidelijke of oneigenlijke argumenten. In september 2012 werd de vergunning van kracht en mocht KE 5dB hogere piekgeluiden produceren: met alle nadelige gevolgen voor mens en dier 2) 13). Meer herrie en als gevolg daarvan ook meer stank. Tot kilometers in de omtrek !

We zijn vandaag hier om te bepleiten dat die onverkwikkelijke zaak teruggedraaid moet worden.

Zoals we in ons beroepschrift duidelijk hebben gemaakt (en hopelijk ook nu nogmaals) zijn er in de vergunning van 2009 geen "onduidelijkheden" wat het geluid betreft.

Dat argument werd door KE gebruikt (misbruikt) om met lawaaierige karts te kunnen rijden. Dat is in strijd met artikel 1.1a van de Wet milieubeheer en de nota “Geluid in Lochem”. 14)

Voetnoten

1) MPM 14361 maart 2009 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 1). De geluidsvoorschriften in deze omgevingsvergunning zijn in principe gebaseerd op het zonebesluit van maart 1992. Daarbij is bepaald dat op een afstand van 760 meter rondom de kartingbaan (de zonegrens) de geluidsbelasting niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Dat is de etmaalwaarde.

Binnen die zone bevinden zich drie woningen. Aan de hand van een saneringsonderzoek is in 1995 de hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting (MTG) voor die woningen vastgesteld op 55 dB(A).

In de considerans van de vergunning wordt op blz 24 gezegd dat die piekniveaus (LAmax) ten hoogste 10 dB meer mogen bedragen dan de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT).

Op blz 8 wordt gezegd: “In het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek worden metingen gerapporteerd aan diverse soorten karts. Op basis van hun bronsterkte is vervolgens een indeling gemaakt in eendrietal categorieën (A, B en C). ““Het akoestisch onderzoek toont aandat gedurende diverse bedrijfssituaties behorende tot de omschrijving: reguliere, recreatievebedrijfssituatie of wedstrijdsituatie of trainingssituatie, aan de grenswaarden kan worden voldaan.Het type kart is evenals het aantal rijdende karts onderschikt aan de normstelling die bestaat uit maximaal toelaatbare geluidniveaus ter plaatse van de zone en woningen van derden.

2) Evaluatierapport St.VvdGH 28 okt.2011 (Productie 1 behorende bij beroepschrift St.VvdGH 12/13 oktober 2012)

3) “Opnieuw meeste klachten over Karting Eefde” http://www.gnmf.nl/site/Nieuws/?item_id=380

4) Akoestisch Rapport Haskoning 2008 bladzijde 8 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 12-2).

5) Aanvraag milieuvergunning KE d.d. april 2008, bladzijde 4: “De proactieve bedrijfsvoering waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving, deduidelijke uitgangspunlen van de onderliggende vergunningaanvraag en deverschillende relevante milieuonderzoeken die zijn bijgevoegd maken het mogelijk datKarting Eefde zijn milieueffecten adequaat beheerst. Met name ten aanzien van hetaspect geluid is KE aantoonbaar zelf in staat om dit effect te beheersen binnen de gestelde geluidsnormen middels de verplichte keuring van bekende karts en de drie maandelijkse inmetingen van bestaande karts op basis van een nog op te stellen meetprotocol.”

6) MPM 18195 januari 2010 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 2).

7) Rapport GLU-11-12 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 12-2).

8) Rapport GLU-11-23 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 12-2).

9) Aanvraag omgevingsvergunning 2011-014344 (inventarislijst gemeente Lochem d.d. 1 november 2012 onderdeel 12).

10) Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (Ministerie VROM, 1998)

11) Toetsingskader in de "Verklaring van geen bedenkingen" (d.d. 5 april 2012, zaaknummer 2011-018605-/MPM23730) van de Provincie Gelderland:  "De maximale geluidsniveaus uit de milieuvergunning zijn gebaseerd op de vaststelling in de akoestische rapportage behorende bij de aanvraag dat de maximale geluidsniveaus gelijk zijn aan de waarden uit tabel 4 en 6  (langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus) vermeerderd met 10 dB. Naar nu blijkt is dat niet correct. Bij de bepaling van de maximale geluidsniveaus moet namelijk worden uitgegaan van het gestandaardiseerde immissieniveau vermeerderd met 10 dB"

12) Uitspraak Raad van State 200907100/1/M1 d.d. 30 juni 2010: “De Wet geluidhinder en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit voorzien niet in afzonderlijke grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau. Daarom kan voor de beoordeling van het maximale geluidsniveau de Handreiking toegepast worden”.

13) Literatuuronderzoek Dr.G.C. Boere (appendix 3 bij onze repliek d.d. 1 mei 2013)

14) Nota Lochem maart 2007 bladzijde 3: “Belangrijk is het beperken van de geluidsoverlast” en “Akoestische kwaliteit is één van de dragers van de ruimtelijk-functonele kwaliteit”.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb