Nog hogere geluidspieken bij Karting Eefde.

Teleurstelling over uitspraak Rechtbank

Nog hogere geluidspieken bij Karting Eefde.

In 2012 heeft de gemeente Lochem de omgevingsvergunning van Karting Eefde verruimd door de maximale geluidsniveaus, de "geluidspieken" (LAmax) met 5 dB(A) te verhogen. Het argument voor de verhoging was dat de oorspronkelijk gebruikte rekenmethode fout was.
(klik hier voor een overzicht van de betreffende artikelen)

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide (met 4 andere groeperingen) heeft daartegen beroep ingesteld.

Op 9 december 2014 vond de zitting plaats bij de Rechtbank Gelderland.

De uitspraak van de Rechtbank (zie hieronder) is bijzonder teleurstellend.

Wij zijn in het gelijkgesteld dat de door Royal Haskoning (in opdracht van Karting Eefde) gebruikte rekenmethode om die verhoging te verdedigen niet deugde en daarom heeft de Rechtbank het besluit van de gemeente Lochem vernietigd voor zover het die grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus betreft (voorschrift 2.3). Maar tegelijkertijd heeft de Rechtbank (op verzoek van de gemeente Lochem) zelf nieuwe normen vastgesteld voor de maximale geluidsniveaus op de verschillende beoordelingspunten.

En daar zit nu de pijn.

Die nieuwe maximumwaarden liggen voor de dagperiode in twee gevallen slechts 1 dB(A) lager, maar op de andere vijf meetpunten zelfs tot 3 dB(A) hoger dan wat er in 2012 vergund was en vergeleken met 2009 zelfs 8 dB(A) hoger (zie onderstaande tabel). In de avonduren (van 19.00 tot 21.00 uur) is de situatie er in de meeste gevallen wel op vooruitgegaan. Maar dat laatste zet weinig zoden aan de dijk omdat er op die tijdstippen geen wedstrijden met zware karts gehouden worden.

De Rechtbank heeft het voorstel van de gemeente klakkeloos overgenomen, zonder aan te geven hoe men aan de betreffende waarden gekomen is.

De motivering van de Rechtbank is dat de nieuwe maxima niet in strijd zijn met het in 2007 vastgestelde gemeentelijke geluidbeleid en dat de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening genoemde grenswaarden niet worden overschreden en daarom aanvaardbaar zijn "met het oog op de bescherming van het milieu".

De Rechtbank heeft geen enkele aandacht besteed aan de door ons aangevoerde negatieve effecten van de verhoging van de geluidspieken op de fauna (met name de vogels) van de Gorsselse Heide en de extreem toegenomen geluidsoverlast voor de omwonenden tot in de verre omgeving.
Tevens is men voorbijgegaan aan het feit dat bovengenoemde Handreiking voorschrijft dat incidentele verhoging van de piekwaarden alleen in uitzonderingsgevallen is toegestaan en dat er maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast te beperken.
Ook aan het feit dat de wijziging van de vergunning alleen ingegeven is door de wens om met zwaardere karts (groter motorvermogen, dus meer lawaai en ook meer stank) te kunnen rijden, is geen aandacht besteed.

Wij zullen dit zeker bij het hoger beroep bij de Raad van State naar voren brengen.
Zie ook de website gorssel.nl

 


Uitspraak Rechtbank Gelderland (zaaknummers ZUT 12/1462, 12/1505, 12/1507, 12/1533 en 12/1576) d.d. 5 februari 2015


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb