logo gemeente lochemVoorbereiding bestemmingsplan Buitengebied:


De gemeente Lochem is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied (zie nadere informatie). Het voorontwerp bestemmingsplan is bekend gemaakt op 15 april 2009 en ligt met ingang van 16 april 2009 gedurende 2 maanden ter inzage. Verder is het voorontwerp bestemmingsplan voor commentaar aan een aantal betrokken bestuursorganen voorgelegd en ter informatie naar de Commissie m.e.r. gezonden.

Milieu-effectrapport:
Voor dit bestemmingsplan moet volgens de Wet milieubeheer een milieu-effectrapport voor plannen worden opgesteld (een plan-MER). De reden daarvoor is dat het bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor de nieuwbouw van veestallen op agrarische bouwkavels in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden ‘Stelkampsveld’ en ‘IJsseluiterwaarden’ en deels in de Ecologische Hoofdstructuur.
Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat deze mogelijkheden volgens het bestemmingsplan, geen significante effecten zullen hebben op de de Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat een passende beoordeling van deze (mogelijke) effecten nodig is en dat een milieu-effectrapport ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied zal worden opgesteld (inclusief passende beoordeling).

Procedure milieu-effectrapport:
Deze openbare kennisgeving is de eerste stap in de procedure voor milieu-effectrapporten voor plannen.
Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. B&W van Lochem hebben een Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het op te stellen milieu-effectrapport gemaakt en raadplegen alle betrokken bestuursorganen over deze notitie.
  2. B&W van Lochem winnen het advies van de Commissie m.e.r. in over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
  3. Ter informatie is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op de website van de gemeente Lochem geplaatst (www.lochem.nl).
  4. B&W van Lochem stellen een ontwerp milieu-effectrapport op, met inachtneming van de opmerkingen van de betrokken bestuursorganen en het advies van de Commissie m.e.r..
  5. Het ontwerp milieu-effectrapport wordt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en een ieder krijgt de mogelijkheid om daarop zienswijzen naar voren te brengen.
  6. B&W winnen opnieuw het advies van de Commissie m.e.r. in, maar deze keer over het ontwerp milieu-effectrapport.
  7. B&W motiveren in het vast te stellen bestemmingsplan hoe is omgegaan met de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r..
  8. De Gemeenteraad van Lochem stelt het bestemmingsplan vast (inclusief het milieu-effectrapport).


Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied met het ontwerp milieu-effectrapport:
Dat betekent dat het ontwerp milieu-effectrapport te zijner tijd samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd. Naar verwachting zal dit in september/oktober 2009 gebeuren.
Bij die ter inzagelegging krijgt een ieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijzen op het ontwerp milieu-effectrapport en op het ontwerp bestemmingsplan naar voren te brengen.
Het ontwerp milieu-effectrapport wordt voor advies aan de Commissie m.e.r. voorgelegd, conform de verplichting in artikel 7.26b Wet milieubeheer.
Omdat de procedure van het bestemmingsplan al voorziet in de ter inzagelegging van een ontwerp met de mogelijkheid daartegen zienswijzen naar voren te brengen, is de toepassing van artikel 7.26a Wet milieubeheer niet nodig.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb