logo gemeente lochemDe gemeente Lochem heeft het voorontwerp gepubliceerd voor het bestemmingsplan Buitengebied. In september wordt het ontwerp ter inzage gelegd en kunnen er 'zienwijzen' ingediend worden. Hieronder onze reactie zoals wij die ter kennis van B&W gebracht hebben, toegespitst op de Gorsselse Heide en omgeving, met daarnaast wat algemene opmerkingen.

- wij missen de bescherming van de Gorsselse Heide als 'natte parel'. Het gebied is zelfs niet gekenmerkt als 'natte natuur'. Er is geen aansluiting met het Natuurherstelplan;
- het 'natuurkansen' rapport is onvolledig ten aanzien de natuurwaarden van de Gorsselse Heide. Met name heeft men geen kennis genomen van het rapport dat in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is samengesteld door Ecogroen advies ('flora- en faunaonderzoek Gorsselse heide' Inventarisatie van natuurwaarden ihkv de Flora- en faunawet. Augustus 2008);
- het gemeentelijk weiland (behorend tot de EHS) naast het motorcrossterrein 'het Peppelenbosch' (aan de Deventerdijk te Harfsen) wordt onderdeel van het racecircuit (S-mc). De provincie Gelderland zegt over wijziging van het bestemmingsplan:


"De EHS is gericht op bescherming, instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden. De
bescherming van de EHS wordt vormgegeven door de “nee-tenzij”- benadering. Dit houdt in dat
bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van
het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is
van redenen van groot openbaar belang."


Wij zijn van mening dat dit weiland geen onderdeel mag uitmaken van het motorcrosscircuit;
- de contouren van de Ecologische Hoofdstructuur zijn niet aangegegeven. Aan de percelen is niet te zien of zij wel of niet in de EHS liggen, hoewel dat wel voorgeschreven is (ook niet op de interactieve landkaart: zie hierboven);
- de gebieden die in de hydrologische beschermingszone van de natte EHS natuur liggen (het groenblauwe raamwerk) zijn niet aangegeven op de plankaart;
- de hydrologische beschermingszone wordt niet of onvoldoende planologisch beschermd;
- in de 'planregels' wordt voor de natte gebieden een te grote (advies)rol toebedeeld aan het Waterschap. De gemeente Lochem moet zelf verantwoordelijkheid nemen;
- de 'planregels' kunnen met minstens 1/3 bekort worden vanwege de (irritante) herhalingen. Bovendien moeten de begrippen duidelijker gedefinieerd worden. Er ontbreekt een aantal essentiele zaken;
- in de 'planregels' zou een opsomming moeten komen van de afkortingen (de zogenaamde gebiedscodes) die op de plankaart voorkomen (die worden nu alleen vermeld op de legenda behorend bij de kaart). Hierdoor wordt de relatie tussen de plankaart en de regels duidelijker;
- de gebiedscode houtwal of houtsingel ontbreekt, terwijl dit een essentieel onderdeel is van het karakteristieke Achterhoekse landschap;
- er is gebruik gemaakt van foutief kartografisch materiaal: de bij het plan behorende kaart en de interactieve kaart geven in een aantal gevallen onjuiste of onvolledige informatie ten aanzien van de woningen, zomerhuizen, enz.;
- het gebied waarin de kartingbaan aan de Elzerdijk te Eefde ligt heeft de bestemming 'sport' gekregen, terwijl het in feite een 'industrieterrein' is.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb