logo lochem

de gemeente Lochem werkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. We zullen de ontwikkelingen kritisch volgen. Gezien de opmerkingen van de verantwoordelijke wethouder in de Stentor over de mini-campings en de theeschenkerijen staan er vreemde dingen te gebeuren.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied dat de gemeenteraad van Lochem naar verwachting september volgend jaar vaststelt, gaat de bewoners en gebruikers van het buitengebied duidelijke kaders bieden. Dat verwacht verantwoordelijk wethouder Jan Kottelenberg. “Je hebt in het buitengebied kansen én belemmeringen. We zetten de boel niet op slot, maar we willen de kwaliteiten van het buitengebied wel overeind houden.”

Er zijn verschillende aanleidingen om het nieuwe bestemmingsplan op te stellen. Zo zijn de huidige bestemmingsplannen verouderd en sluiten die niet goed op elkaar aan. Inzet is om in de hele gemeente dezelfde normen te hanteren. Op 6 mei stelde het college van burgemeester en wethouders de uitgangspuntennotitie vast, waarover de gemeenteraad op 9 juni zal besluiten. In deze opmaat voor het voorontwerpbestemmingsplan worden enkele heldere keuzes gemaakt. “We willen bijvoorbeeld geen nieuwe landgoederen toelaten, omdat we daarvoor geen ruimte zien. Nieuwe woningen komen in de kernen en niet sluipenderwijs in het buitengebied. Daarnaast mag een woning in het buitengebied maximaal tien procent worden uitgebreid tot een maximum van achthonderd kubieke meter,” zo licht Kottelenberg toe.

Voor de landbouw is het vastgestelde reconstructiebeleid uitgangspunt. “Dat betekent dat de intensieve veehouderij met name in de Landbouw Ontwikkelingsgebieden de mogelijkheid krijgt om uit te breiden. De grondgebonden landbouw krijgt deze mogelijkheid in de zogeheten verwevingsgebieden. In de zogenoemde extensiveringsgebieden zijn onder voorwaarden beperkte mogelijkheden voor landbouwers om uit te breiden. Dit soort keuzes biedt duidelijkheid. We willen niet tien jaar lang allerlei vrijstellingen verlenen, omdat onze normen eigenlijk te streng zijn. We bieden bescheiden ruimte voor vernieuwingen, maar geven tegelijkertijd duidelijk de grenzen aan. De leidende gedachte daarachter is dat we de kernkwaliteiten van het buitengebied overeind willen houden: kleinschalig en gemoedelijk, met een goede balans tussen werken, wonen en recreëren.”

Aansluiting
Het nieuwe bestemmingsplan gaat tevens aansluiten bij het bestaande beleid. Zo gelden voor het gebied al het provinciale streekplan, het reconstructieplan voor de veeteeltgebieden, is een Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld en – last but not least – de Visie Buitengebied. “Voor de Visie Buitengebied hebben we uitgebreid gesproken met bewoners, gebruikers en belanghebbende partijen. De kern is dat mensen zoveel mogelijk willen behouden wat er is. Dat kan nooit helemaal, want je hebt nu eenmaal ontwikkelingen die doorgaan. Zo blijven de landbouw en veeteelt een belangrijke drager, zowel economisch als landschappelijk. Daarin zie je schaalvergroting optreden om het rendabel te houden. Tegelijkertijd is de recreatie in opkomst en komen steeds meer burgers in het buitengebied wonen. Al die soms tegengestelde belangen moeten we goed tegen elkaar afwegen. Dat is wel eens passen en meten,” legt Kottelenberg uit.

Ook voor het nieuwe bestemmingsplan gaat de gemeente Lochem uitgebreid praten met de belanghebbenden. De belangenverenigingen en dorpsraden zijn 6 mei al geïnformeerd over de uitgangspuntennotitie. In het najaar komen verschillende inloopbijeenkomsten voor bewoners van het buitengebied. Daarnaast is de gemeente de ongeveer duizend agrarische bedrijven aan het inventariseren. “Daarbij wordt individueel, dus per bedrijf, bekeken welke mogelijkheden wij zien. De agrariërs hebben natuurlijk zelf ook hun wensen en toekomstplannen. We gaan bekijken hoe we dat zo goed mogelijk bij elkaar kunnen brengen,” vertelt Kottelenberg. “Dat betekent niet dat we aan alle wensen van de agrariërs tegemoet kunnen komen. We gaan in elk geval duidelijk aangeven wat er de komende tien jaar in onze visie wel en niet kan. Goed overleg daarover nu, kan achteraf problemen voorkomen.”

Kaarten
Om duidelijk aan te geven wat de mogelijkheden worden, gaat de gemeente met verschillende kaarten werken. Zo komt er een kaart waarin alle rechten per perceel worden vastgelegd. De waardenkaart geeft aan in welke gebieden welke waarden domineren. Dat kan variëren van landschap tot werken en recreëren tot wonen. Op de ontwikkelingskaart wordt aangegeven waar ruimte is voor uitbreidingen en nieuwe mogelijkheden. Ten slotte komt er ook een lijst waarop wordt aangegeven welke aanlegvergunningen mogelijk zijn. Het betreft bijvoorbeeld de mogelijkheden voor grondverzet, drainage en bosaanplant. Uiteindelijk wil de gemeente alle rechten en mogelijkheden per perceel ook digitaliseren en via de gemeentelijke website toegankelijk maken. “Dan kan elke belanghebbende wanneer het hem maar uitkomt van elk perceel de mogelijkheden en grenzen bekijken.”

Planning
Bedoeling is dat de uitgangspuntennotitie (voor 'vrienden' te downloaden via menu optie 'download bestanden') op 26 mei in het rondetafelgesprek van de gemeenteraad wordt besproken. De gemeenteraad stelt dan op 9 juni de notitie vast. Naar verwachting wordt begin volgend jaar het voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd, dat met alle belanghebbenden wordt besproken. In het voorjaar van 2009 wil het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan vaststellen, waarop mensen hun zienswijze kunnen indienen. Als alles meezit, stelt de gemeenteraad in september 2009 het bestemmingsplan vast.

(bron gemeente Lochem)
 

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb