Vriendennieuws

De discussie over schaliegas is internationaal én in Nederland in een stroomversnelling geraakt. Door het initiatief van de Gelderse Milieufederatie en de actiegroep "Stop Steenkoolgas" tegen proefboringen naar steenkoolgas krijgt ook dit nu de nodige aandacht. De problemen en risico’s zijn nagenoeg hetzelfde als bij schaliegas. Na drinkwaterbedrijf Vitens hebben al diverse gemeenten en het waterschap Rijn en IJssel hun zorg uitgesproken. De roep om tenminste een tijdelijk verbod (‘moratorium’) op proefboringen wordt steeds luider. De gemeente Lochem gaat het rijk dringend verzoeken om een voorlopig moratorium in te stellen op proefboringen en winning van steenkoolgas en schaliegas.

Als mogelijke locatie voor proefboringen wordt Joppe genoemd. Die buurtschap grenst aan de Gorsselse Heide. Juist de Heide is bijzonder gevoelig voor veranderingen in de grondwaterstand en -stromingen, alsmede de kwaliteit van het water. In de nabijheid van Joppe is er ook een drinkwaterwingebied.
 
Het werd daarom tijd om naar Den Haag te gaan!     

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) beraadt zich op dit moment en de Tweede Kamer is volop bezig met een standpunt bepalen. Op 27 oktober vond er een Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamercommissie voor EL&I met minister Verhagen. Onderwerp: mijnbouw, waaronder prominent de winning van schalie- en steenkoolgas.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg was er een manifestatie op het Plein in den Haag.

 

Circa 200 actievoerders uit Gelderland, Flevoland, Overijssel en Noord-Brabant waren aanwezig bij de manifestatie tegen de proefboringen.

De regio Lochem was sterk vertegenwoordigd omdat de buurtschap Joppe in beeld is als Oost-Nederlandse boorlocatie.

Ook de Vrienden van de Gorsselse Heide gaven acte de présence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Boxtel werd een grote namaak-boortoren meegebracht. 

Enkele Kamerleden (CDA, PvdA, PvdD, GL, D66) reageerden met instemming op deze manifestatie. Sprekers van Milieudefensie, Haaren SchalieGASvrij en Stop Steenkoolgas (Ko van Huissteden) gingen in op de lokale situaties en de moratorium-oproep. Het is wellicht goed te vermelden dat na de 20e oktober een landelijke coalitie met een moratorium-oproep naar buiten treedt. Het betreft (tot nu toe) de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten en hoogstwaarschijnlijk het Wereldnatuurfonds.

De GMF en actiegroep Stop Steenkoolgas hebben zo'n 3.000 handtekeningen tegen de voorgenomen proefboringen naar steenkoolgas in Achterhoek, Salland en Twente afgeleverd bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

 

In de petitie wordt aan de minister gevraagd om geen toestemming te geven om met de proefboringen te beginnen zolang niet precies duidelijk is wat de gevolgen en risico's van de boringen zijn.

 

 

 

 

Het laatste nieuws is dat Minister Verhagen een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de gevolgen van boringen naar schaliegas. In de Tweede Kamer zei hij dat het onderzoek voor volgend jaar zomer klaar moet zijn, en dat er voor die tijd geen proefboring komt. Ook een Kamermeerderheid vindt dat er nog niet kan worden geboord.

Het is alleen de vraag wat Verhagen verstaat onder een onafhankelijk onderzoek en of steenkoolgas daar ook onder valt. TNO krijgt meestal opdracht voor dergelijke onderzoeken, maar TNO is niet geheel onafhankelijk: de olie- en gasindustrie is een belangrijke opdrachtgever van TNO en TNO heeft diverse malen getoond een voorstander te zijn van onconventionele gaswinning.
En: welke aspecten worden in het onderzoek betrokken: alleen veiligheid of ook effecten op milieu en natuur? De GMF is voor een breed onderzoek, waarin ook de milieu-effecten, en vooral ook de economische noodzaak van de gaswinning wordt onderzocht. Wat de economische noodzaak betreft zijn er ook grote twijfels. Een moratorium van minder dan een jaar is dan erg kort.

Op 9 november is er opnieuw een hoorzitting in den Haag.

Om de druk op de ketel te houden blijft de petitie 'Stop Steenkoolgas' in ieder geval tot die datum openstaan. Heeft u nog niet getekend, dan kunt u dat alsnog doen. Drieduizend anderen gingen u al voor!

Inmiddels hebben nu zeven Gelderse gemeenten zich uitgesproken voor een moratorium (tijdelijk verbod) op proefboringen: Aalten, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst, Duiven, Lochem en Zutphen. Ook de provincie Gelderland en waterwinbedrijf Vitens zijn vóór een moratorium.

Meer informatie is te vinden bij www.stopsteenkoolgas.nl en www.geldersemilieufederatie.nl

Omroep Gelderland gaf 's avonds in het nieuws een korte reportage van de manifestatie.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb