Vriendennieuws

PERSBERICHT College van B&W van de gemeente Lochem

Lochem 5 augustus 2011,

College Lochem heeft voorkeur voor verbeteren huidig tracé N348 tussen Eefde en A1

 

Het college van Burgemeester en Wethouders geeft er de voorkeur aan de doorstroming en veiligheid van de N348 tussen Eefde en de A1 te verbeteren langs het bestaande tracé met oplossingen aan de westzijde van de IJssel. B&W baseert zich op de Alternatievenstudie N348 die de provincie onlangs opleverde en stelt de gemeenteraad voor deze oplossingsrichting te steunen.

De provincie Gelderland voert maatregelen uit om de bereikbaarheid en leefbaarheid langs de N348 op het traject Eefde en de A1 op korte termijn te verbeteren. In 2013 moeten deze werkzaamheden zijn afgerond. Voor maatregelen op de langere termijn is nog geen budget beschikbaar. Mede op verzoek van de gemeente Lochem heeft de provincie knelpunten en mogelijke oplossingen voor de langere termijn in beeld gebracht.

Wethouder Jan Kottelenberg: “We zijn blij dat er nu een beeld is van mogelijke oplossingen, want eind 2010 werd duidelijk dat deze intensief gebruikte weg nog steeds onveilig is als straks de ergste knelpunten zijn opgelost”.

De problemen concentreren zich op het weggedeelte tussen de aansluiting met de nieuwe rondweg om Eefde en het dorp Gorssel. In de Alternatievenstudie zijn zes varianten in beeld gebracht: drie varianten langs het bestaande tracé en drie nieuwe tracés. B&W heeft ook kennis genomen van de reactienota.

Alle tracéalternatieven voldoen aan de doelstelling ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming. Ook verlagen alle alternatieven het aantal geluidsbelaste woningen.

Jan Kottelenberg: “Het college ziet graag dat de varianten nader onderzocht worden met minste effect op natuur en landschap en die het meeste draagvlak lijken te hebben onder belanghebbenden. Dit zijn de varianten 1A, 1B en 1C uit de Alternatievenstudie. We vinden het belangrijk dat er snel helderheid komt voor onze inwoners. Eind 2011 beslist de provincie of er budget beschikbaar komt.”.

Eind 2011 beslist de provincie over het benodigde budget. Het college vraagt de gemeenteraad deze voorkeur te steunen zodat er een advies naar de provincie kan. De Probleemanalyse, de Alternatievenstudie en de Reactienota zijn te vinden op www.gelderland.nl.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb