Vriendennieuws

Structuurvisie provincie Gelderland

 

 

 

 

De Provincie Gelderland gaat dit jaar van start met de voorbereiding van een nieuwe Structuurvisie. Deze Structuurvisie is de opvolger van het Streekplan uit 2005, maar zal zich niet alleen beperken tot het ruimtelijk beleid. Het wordt een integraal plan waarbij het de bedoeling is dat ook ander omgevingsbeleid, zoals dat nu onder meer te vinden is in het provinciaal Milieuplan, Waterplan en Reconstructieplan, erin wordt opgenomen. Ook zal aandacht worden gegeven aan het beheer en gebruik van onze ondergrond, nu hier steeds meer belangen spelen. Kortom de Structuurvisie wordt een integraal provinciaal beleidskader voor o.a. natuur, landschap, cultuur, water, milieu, verkeer, wonen en werken, recreatie en agrarisch gebruik. De Structuurvisie zal naar verwachting in vergelijking tot het Streekplan meer gebiedsgericht worden.

Op 8 maart heeft de provincie een toelichting gegeven op het proces en de onderwerpen die (waarschijnlijk) aandacht krijgen in de nieuwe Structuurvisie. Daarbij werd de nodige ruimte gereserveerd voor inbreng vanuit de zaal. Wat zijn ervaringen in onze omgang met natuur, landschap en andere omgevingswaarden? Wat is goed gegaan de afgelopen jaren in Gelderland en wat niet? Moet het anders en kan het beter? Waar moeten de prioriteiten liggen? Moet de provincie regisseur zijn of zien we andere mogelijkheden voor bescherming, beheer, gebruik en inrichting van het landelijke gebied? Wat moeten we doen met de krimp in diverse regio’s? Hoe willen we de EHS behouden en beheren en wat willen we met de ‘witte gebieden’ die tussen wal en schip dreigen te vallen? Waar zien we kansen en wat zijn knelpunten?

Binnenkort een verslag

 

 

 

 

Uiteraard houden wij als "Vrienden van de Gorsselse Heide" de vinger aan de pols, juist in verband met de mogelijke herschikking van de EHS.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb