logo gemeente lochem

Bestemmingsplan Buitengebied 2010

 

Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied (BPB) heeft vanaf 27 mei 2010 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft een zienswijze ingediend omdat we het met een aantal voorstellen niet eens waren.

Op 7 december 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit vaststellingsbesluit is gepubliceerd op 20 januari 2011. Tevens is in deze publicatie aangegeven dat degene die het niet eens is met het besluit in beroep kan gaan bij de Raad van State. Het indienen van het beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. De wetgever heeft bepaald dat degene die het niet eens is met het plan, ook een verzoek tot een voorlopige voorziening kan indienen bij de Raad van State. Een dergelijk verzoek schort de werking van het totale bestemmingsplan wel op.
In de afgelopen weken zijn er beroepschriften ingediend en is ook verzocht om het bestemmingsplan te schorsen. Eén en ander betekent dat de werking van het raadsbesluit van 7 december tot vaststelling van het bestemmingsplan is opgeschort totdat er een uitspraak wordt gedaan.
De Raad van State geeft aan dat het reëel is dat eind mei een uitspraak volgt op de schorsingsverzoeken.

Hieronder een uittreksel van de beraadslagingen:

Uittreksel van de Notulen Gemeenteraad Lochem d.d. 7 december 2010

(punten die direct verband houden met de Gorsselse Heide)

De gemeente moet er volgens mevrouw Beuke (PvdA) toch wel rekening mee dat de MER voor het bestemmingsplan Buitengebied het bij de Raad van State moeilijk zal krijgen (zie blz 1)

De heer Brummelman (D66) vindt het bestemmingsplan evenwichtig met een goede harmonie tussen buitengebied, milieu en ondernemerschap, ofschoon hij meer bescherming had gewenst voor landschapselementen zoals houtwallen (blz. 2).

Ook de heer van Zeijts (GL) noemt (op blz 4/5) als zorgpunt de landschapselementen (houtwallen en houtsingels) die niet apart worden beschreven maar wel door planregels worden beschermd. Hij wil dat door de wethouder bevestigd zien.

Wethouder Kottelenberg (CDA) beaamt (blz. 5) dat er voor het verwijderen van houtsingels een aanlegvergunning nodig is.

De fracties van GL en VVD hebben onderstaande motie (motie 23) ingediend:

"De Raad van de gemeente Lochem in vergadering bijeen op 7 december 2010, behandelend het raadsvoorstel 2010-007006 en als onderdeel daarvan de zienswijze van motorclub Hamac:

Overwegende dat:

-Een goede planologische inpassing van motorclub Hamac in voornoemd plan ten finale in goed overleg met meerdere betrokkenen tot stand dient te komen

-Het genereren van veel maatschappelijke draagvlak steeds en herkenbaar het handelen van Hamac gekenmerkt heeft

-de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied geen geijkt instrumentarium levert om de uiteenlopende opvattingen en belangen van betrokken partijen op elkaar af te stemmen

Is van oordeel dat

-Na vaststelling van het bestemmingsplan spoedig een bestendig kader vastgesteld moet worden waarbinnen de activiteiten van voornoemde motorclub kunnen plaatsvinden Besluit het college op te dragen

-Zich voortvarend in te zetten het hiervoor geformuleerde kader tot stand te brengen

en gaat over tot de orde van de dag "

De heer Tekelenburg (GL) licht het amendement toe (blz. 6). Hij zegt gezien te hebben dat de Gorsselse hei prima geregeld is maar dat de sportaccomodatie van Hamac, een grote vereniging met veel leden een een groot draagvlak, tekort wordt gedaan ofschoon het planologisch niet haalbaar is. Hij gaat er vanuit dat het college zich voortvarend zal inzetten om voor deze sportvereniging een oplossing te zoeken via samenwerking van andere gebruikers van het gebied.

Wethouder Kottelenberg (CDA) zegt dat hij deze motie van harte steunt (blz. 7).

Verder wordt er op blz 7 en 8 hierover het volgende gezegd:

De heer Berends (CDA) steunt de motie ook ofschoon het voor de Hamac een teleurstelling is, vooral vanwege het bestemmen van een aantal plekken op het binnenterrein. De afweging van zijn fractie was dat bij toezegging er mogelijk een onomkeerbaar proces zou plaatsvinden waarvan Hamac uiteindelijk de dupe kon worden van deze positief bedoelde actie, en na goede informatie blijft het doel overeind staan en wordt er alles aan gedaan om het doel van Hamac te realiseren omdat het binnen de maatschappelijke grenzen past. Hamac is tenslotte meer dan motorrijden alleen.

Mevrouw Beuke (PvdA) kan instemmen met deze motie maar heeft kritiek op het college want Hamac is al zo lang bezig om tot een oplossing te komen. Zelfs voor er sprake was van dit bestemmingsplan buitengebied was de gemeente al met Hamac in gesprek en toch is deze motie nodig om tot actie over te gaan.

De heer Berends (CDA) zegt dat er op de valreep van de fusie nog € 10.000 beschikbaar was gesteld voor het aanleggen van een weg en dat er allerlei omstandigheden waren waarom dat niet gebeurd is maar dat de schuld niet bij de politiek ligt. Als dit voorgelegd was aan de Raad van State en het was afgewezen had dit het einde van Hamac betekend, en dat moest voorkomen worden.

De heer Termeulen (VVD) vindt in dit proces een brede steun van de raad belangrijk, want de raad spreekt namens de gehele bevolking.

De heer Brummelman D66) wil dit voorstel vaststellen zoals het is, maar hij vreest dat het niet haalbaar is gezien de reacties en omdat het hier gaat om de EHS is hij bang dat deze motie een gezamenlijk plan oproept.

De heer Tekelenburg (GL) zegt dat De Marke - beheerder van de Gorsselse Heide - een goed overzicht heeft van alle gebruikers van het gebied en dat het de Marke-gedachte is dat de natuur er zich kan ontwikkelen, dat mensen er kunnen wandelen en dat de motorclub daar kan zijn. De beheerder heeft ons ervan overtuigd dat dit de enige manier is om de historische en nieuwe gebruikers samen te laten werken en hij zal zich daar voor inzetten en ziet daar goede mogelijkheden, ook gezien de opstelling van Hamac. Mevrouw Eggink (GB) zegt dat na het technisch beraad met de wethouder en de afdeling besloten is om met het voorstel mee te gaan en de wens van Hamac te honoreren.

In het besluitnemend deel wordt motie 23 raadsbreed aangenomen met een stemverklaring van D66 dat zij vreest voor uitstel (blz 10).

De voorstellen (zie hieronder) die wij gedaan hadden zijn niet overgenomen.

Maar, blijkens een reactie van wethouder Kottelenberg is er toch wel naar ons geluisterd. De wethouder zegt namelijk op de website van de gemeente:

De raadsleden hebben tijdens de Ronde Tafelgesprekken goed geluisterd en in de raadsvergadering van 7 december verschillende wijzigingen aangebracht in het ontwerp bestemmingsplan. Na een levendige discussie is het bestemmingsplan door alle raadspartijen onderschreven. De raad heeft wethouder Jan Kottelenberg wel opgedragen om in gesprek te gaan over een aantal kwesties: ‘Ik wil graag in gesprek met de belanghebbenden over het o.a. het gebied De Gorsselse Heide. Ik ben blij dat de raad het ruimtelijk kader voor deze gesprekken heeft vastgelegd.’

Reactie van de gemeente Lochem op onze zienswijze:


Voorafgaand aan de vaststelling werd door de gemeente een aantal Ronde Tafelgesprekken gehouden.


Het bestuur van onze stichting heeft op dinsdag 16 november bij het onderwerp milieu en landschap deelgenomen aan de gesprekken. Onze inspraakreactie is ook schriftelijk ter kennis gebracht van B&W en de gemeenteraadsleden.

Zie hieronder de verslagen van deze bijeenkomsten

Lees hier wat wethouder Kottelenberg over deze gesprekken zei


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb